Avis Legal

Avis Legal2018-12-12T13:57:13+00:00

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic, informem als usuaris sobre les nostres dades:

Denominació social: ESSUVA PROJECTS S.L.

Domicili social: CARRER CASTELLADRAL. P.I. ELS DOLORS 5-7. MOD.VIV.3, 08243 MANRESA, (Barcelona)

NIF: B67261792

Telèfon: 607318230

Lloc Web: www.proteknika.com

Dades registrals: (Incloure dades client)

1. OBJECTE

ESSUVA PROJECTS S.L. (en endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a la seva disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.proteknika.com, amb el que pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web pel que fa a quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, ESSUVA PROJECTS S.L. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualsevol altra disposició que es pogués aplicar.

Com a usuaris, han de llegar atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les vegades que entrin a aquesta web, doncs aquesta pot patir modificacions degut a que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web, sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I US DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i us de la web.

La prestació dels serveis per part d’ ESSUVA PROJECTS S.L. té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. De tota manera, alguns dels serveis subministrats per el prestador a través de la Web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condicions generals de contractació.

2.2. Registre d’Usuari.

Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i això, ESSUVA PROJECTS S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. Per a  aquests efectes, l’Usuari dóna garantia de l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ESSUVA PROJECTS S.L. permanentment actualitzada de la forma que correspongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que això provoqui sobre el prestador o tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per l’ús dels Serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als que accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no són infalibles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als que poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un us correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web en conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones practiques. Per tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il.lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

  • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contraries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
  • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
  • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
  • De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; y
  • Constitueixi publicitat il.lícita, enganyosa o deslleial.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per què funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. De tota manera, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que es puguin derivar de l’ús il.legal o indegut de la present web.

4. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc. Els cookies utilitzats tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas, s’utilitzaran els cookies per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Donat que des de la web no és possible controlar sempre els continguts introduïts per tercers, ESSUVA PROJECTS S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat pel que fa a quests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del re-direccionament a questes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, chats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. De tota manera i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col.laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Regalament Europeu de Protecció de dades i a la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitant la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas de que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc queb es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel.lectual i industrial.

Independentment per a la finalitat per a la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, us, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita per part del prestador. Qualsevol us no autoritzat prèviament per part del prestador, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel.lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués aparèixer respecte als mateixos. En tot cas, el prestador conta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats desenvolupades en aquesta, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten ambdues parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu us els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

This website uses cookies and third party services. Ok