Política De Privacitat

Política De Privacitat2019-01-10T19:57:13+00:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ESSUVA PROJECTS S.L. (també el prestador)

NIF: B67261792

Direcció postal: CARRER CASTELLADRAL. P.I. ELS DOLORS 5-7. MOD.VIV.3, 08243 MANRESA, (Barcelona)

Correu electrònic: admin@proteknika.com

Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD:  _________________

ESSUVA PROJECTS S.L., com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), l’informa de que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per tal de garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

EMPRESES VINCULADES AL GRUP ESSUVA PROJECTS S.L.

DENOMINACIÓ SOCIAL DIRECCIÓ NIF

 

SEUS A L’EXTRANJER

DENOMINACIÓ SOCIAL DIRECCIÓ PAIS

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb el usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitaries per mail, fax, SMS, MMS comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas de que l’Usuari hagi consentit expressament al enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar-lo, tant per via electrònica com no electrònica, per obtindre la seva opinió sobre el servei realitzat i, notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avis legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i de usabilitat.
 • Les dades dels clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a admin@proteknika.com

D’acord amb a la LSSICE, ESSUVA PROJECTS S.L. no realitza pràctiques d’SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol.licitats o autoritzats per l’Usuari. Per tant, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel.lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentrestant duri la realació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel.lació o oposició. Limitació al tractament. De tota manera, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas de que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment concedit per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol.licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol.licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per el desenvolupament de les obligacions administratives,fiscals, contables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà la existència de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicación remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació d’ ESSUVA PROJECTS S.L. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament a que ESSUVA PROJECTS S.L. realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’Usuari indiqui el contrari:

 • El enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En el cas de que l’Usuari hagi consentit expressament el enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis d’ ESSUVA PROJECTS S.L. iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per a comunicar-se amb els seus clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’ EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat de que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES

ESSUVA PROJECTS S.L. no porta a terme cap cessió o comunicació de dades excepte que hi hagi la necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel.lar si poden haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

ESSUVA PROJECTS S.L. no cedirà les dades recollides a tercers excepte que hi hagi la necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

La informació que vostè ens proporcioni ja sigui a través d’aquest lloc web o a través de l’aplicació serà emmagatzemada en els servidors d’ ESSUVA PROJECTS S.L., contractats a l’empresa________________(en endavant, ____________________) amb NIF__________ i domicili fiscal a________________________________. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i la esmentada empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com usuari-interessat, pot solicitar l’exercici dels següents drets davant ESSUVA PROJECTS S.L. presentant un escrit a la direcció postal del encapçalament o enviant un correu electrònic a admin@proteknika.com, indicant com Assumpte: “LOPD, EJERCICIO DERECHOS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà equivalent en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel.lació: permet suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de carácter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte del tractament a l’interessat, a fi de que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com usuari, té el dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment, La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que poden haver estat vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Aquelles que els usuaris subministren a través dels diferents serveis oferts en la pàgina web.
 • Aquelles incloses en els diferents formularis previstos en la página web.
 • Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de la experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà l’impossibilitat d’atendre la concreta sol.licitud de que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi de que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.proteknika.com li sol.licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat d’ESSUVA PROJECTS S.L., incloses les dels menors, en les que, per a l’obtenció d’aquestes s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats al efecte per els centres en els que els menors formen part. De tota manera, els pares, tutors o representants legals dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que ESSUVA PROJECTS S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’ESSUVA PROJECTS S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ESSUVA PROJECTS S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presencia  a la xarxa social, informant-lo de les activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra activitat que les xarxes permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il.lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il.lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ESSUVA PROJECTS S.L. consideri inapropiats.

– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel.lectual i industrial.

De la mateixa manera, ESSUVA PROJECTS S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions enviades a través de les xarxes socials seràn incorporades a un arxiu propietat d’ ESSUVA PROJECTS S.L., podent enviar-li informació del seu interès.

Pot accedir a més informació. Així com consultar les empreses que formen part d’ ESSUVA PROJECTS S.L., mitjançant el següent enllaç: www.proteknika.com/politicadeprivacidad.

En qualsevol cas, si vostè envia informació personal a través de la xarxa social, ESSUVA PROJECTS S.L., quedarà exempta de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha pres totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, furt, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i natura de les dades emmagatzemades. També, es garanteix que el tractament i registre en arxius, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

El idioma aplicable a aquesta política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas de que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ENVIAMENT CV

En el supòsit de que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, l’informem que les dades aportades seran tractades per fer-lo partícip dels processos de selecció que hi pugui haver, portant a terme un anàlisi del perfil del sol.licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat pel lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per a acceptar un currículum, de forma que no s’acceptaran currículums emesos per un procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació de les dades, le preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’ esmentat termini, i sis desitja continuar participant en els processo de selecció del Responsable, li preguem ens enviï novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per els mateixos propòsits abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En el supòsit de que l’usuari es subscrigui al blog, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avis d’actualització i que es conservaran mentrestant hi hagi un interès mutu per a mantenir el propòsit del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal propòsit. Es suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el supòsit de que l’usuari volgués publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte els productes i/o serveis per ser publicades  a la pagina web i d’aquesta manera poder ajudar a d’altres usuaris. Les dades es conservaran mentrestant hi hagi un interès mutu per mantenir el propòsit del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal propòsit, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la nostra pagina web. La única dada personal que e s publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESSUVA PROJECTS S.L. es reserva el dret a modificar la present política de per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tot els efectes les relacions entre ESSUVA PROJECTS S.L. amb el Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que es sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

This website uses cookies and third party services. Ok